Προπτυχιακοί φοιτητές
Προπτυχιακοί φοιτητές

Δεκτές γίνονται επίσης αιτήσεις σπουδαστών εκτός πτυχίου. Οι σπουδαστές εκτός πτυχίου (αποκαλούμενοι επίσης ειδικοί ή μη εγγεγραμμένοι σπουδαστές) επιδιώκουν συνολικά τη συλλογή ως και 30 διδακτικών μονάδων (περίπου 10 μαθήματα) χωρίς να επιδιώκουν την απόκτηση πτυχίου.

Οι υποψήφιοι σπουδαστές εκτός πτυχίου πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά ώστε να αξιολογηθεί η αίτησή τους:

  • Συμπληρωμένη αίτηση εισαγωγής στο προπτυχιακό πρόγραμμα
  • Επίσημο τίτλο σπουδών και πιστοποιητικά όλων των σχολείων/σχολών δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν παρακολουθήσει. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να αποσταλούν απευθείας από το σχολείο/τη σχολή που τα εξέδωσε στο Hellenic American College ή πρέπει να τα παραλάβει ο υποψήφιος σπουδαστής σε σφραγισμένο φάκελο και να τα υποβάλει μαζί με την αίτησή του. Ο σφραγισμένος φάκελος/οι δεν πρέπει να έχει ανοιχθεί πριν την παραλαβή του από το Hellenic American College για να είναι έγκυρο το πιστοποιητικό που περιέχει.
  • Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής
  • Μία ηλεκτρονική φωτογραφία
  • Αντίγραφο διαβατηρίου/δελτίου ταυτότητας του υποψηφίου

Αν ο εκτός πτυχίου σπουδαστής αποφασίσει στη συνέχεια να επιδιώξει την απόκτηση πτυχίου από το Hellenic American University, θα πρέπει να καταθέσει αίτηση μεταβολής της κατάστασής του και να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την εξέταση της αίτησής του:

Η κατάσταση ενός σπουδαστή μπορεί να μεταβληθεί από εκτός πτυχίου σε εγγεγραμμένο ή το αντίστροφο μόνο μία φορά.  Οι σπουδαστές εκτός πτυχίου που μετατρέπονται σε εγγεγραμμένους σπουδαστές πρέπει να ακολουθούν τα προγράμματα για την απόκτηση πτυχίου που ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή της αποδοχής τους ως κανονικοί προπτυχιακοί σπουδαστές.