Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της εφαρμογής Live Chat

Η παρούσα Ενημέρωση περιγράφει ειδικώς τη συλλογή, τη χρήση και την εν γένει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων χρηστών του διαδικτυακού τόπου του HAEC που κάνουν χρήση της εφαρμογής Live Chat μέσω του διαδικτυακού τόπου του HAEC ( www.haec.gr ). Η παρούσα Ενημέρωση συμπληρώνει την ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χρηστών του διαδικτυακού τόπου, η οποία διατίθεται στο https://www.haec.gr/el/data-privacy/website. Το Hellenic American Education Center (οδός Μασσαλίας, αρ. 22, Τ.Κ. 10680, Αθήνα) (το «HAEC») σας ενημερώνει, σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ο «ΓΚΠΔ»), για τα ακόλουθα:

1. Το HAEC, υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνος επεξεργασίας, επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων που κάνουν χρήση του Live Chat, το οποίο βρίσκεται και προορίζεται για χρήση μέσω του διαδικτυακού τόπου του HAEC ( www.haec.gr ) (τα «υποκείμενα δεδομένων»). Τα δεδομένα, τα οποία επεξεργάζεται το HAEC, κατά περίπτωση, είναι μεταξύ άλλων:

  • (α) προσωπικές πληροφορίες, όπως αυτές που συλλέγονται στο πλαίσιο τυχόν ερωτημάτων που θέτει το υποκείμενο των δεδομένων μέσω του Live Chat, καθώς και το περιεχόμενο των ερωτημάτων αυτών και οι απαντήσεις του HAEC και
  • (β) η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του υποκειμένου των δεδομένων που τυχόν γνωστοποιηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων στο HAEC προκειμένου να λάβει αντίγραφο με το περιεχόμενο της συνομιλίας που πραγματοποιήθηκε μέσω του Live Chat. Η γνωστοποίηση/ επεξεργασία των δεδομένων που αναφέρονται στο εδάφιο (α) ανωτέρω αποτελεί απαίτηση για την απάντηση στα ερωτήματα του υποκειμένου δεδομένων.

2. Πηγή των δεδομένων είναι, κατά περίπτωση, το ίδιο το υποκείμενο δεδομένων που γνωστοποιεί δεδομένα του στο HAEC.

3. Οι σκοποί της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται το HAEC είναι, κατά περίπτωση, οι ακόλουθοι:

  • (α) Η απάντηση σε ερωτήματα που τυχόν θέσει το υποκείμενο των δεδομένων και η παροχή πληροφοριών σε αυτό, κατόπιν σχετικού αιτήματός του. Για την εν λόγω επεξεργασία των δεδομένων η νομική βάση της επεξεργασίας αυτών είναι η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων που εκδηλώνεται δια της σχετικής σαφούς θετικής ενέργειας, του γεγονότος δηλαδή ότι θέτει το σχετικό ερώτημά του και αναμένει απάντηση από το HAEC.
  • (β) Η λήψη μέτρων κατ’ αίτηση του υποκειμένου δεδομένων (π.χ. η ικανοποίηση αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων για λήψη αντιγράφου με το περιεχόμενο της συνομιλίας που πραγματοποιήθηκε μέσω της εφαρμογής Live Chat). Για την εν λόγω επεξεργασία των δεδομένων η νομική βάση της επεξεργασίας αυτών είναι η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, την οποία παρέχει το υποκείμενο των δεδομένων όταν υποβάλλει το σχετικό αίτημα.
  • (γ) Η προώθηση και βελτίωση των υπηρεσιών του HAEC και η προάσπιση των συμφερόντων του. Για την εν λόγω επεξεργασία των δεδομένων η νομική βάση της επεξεργασίας αυτών είναι το ότι η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των υπέρτερων εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει το HAEC (π.χ. καθιέρωση επικοινωνίας με τα υποκείμενα των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο). Το HAEC για τους ανωτέρω σκοπούς δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης προφίλ των υποκειμένων των δεδομένων.

4. Τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβασθούν κατά περίπτωση και ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του HAEC, σε συνεργαζόμενες με το HAEC εταιρείες με τις οποίες το HAEC έχει συμβληθεί και οι οποίες επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό του (π.χ. εταιρείες πληροφορικής, πάροχοι υπηρεσιών ΙΤ κ.α.), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και υπό τη δέσμευση τήρησης της εμπιστευτικότητας, της εχεμύθειας και της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

5. Τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα θα τηρηθούν για όσο χρόνο επιβάλλεται ή επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία/ το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Ειδικότερα και σε περίπτωση που δεν συντρέχει άλλος λόγος τήρησης των δεδομένων, τα εν λόγω δεδομένα θα καταστρέφονται μετά το πέρας 15 ημερών από την σχετική επικοινωνία.

6. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με το ΓΚΠΔ:

  • (α) να λάβει αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρεί το HAEC, μαζί με άλλες πληροφορίες για το πώς αυτή τα επεξεργάζεται.
  • (β) να αιτηθεί την διόρθωση των δεδομένων του και, υπό προϋποθέσεις, να αιτηθεί την διαγραφή τους ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, ή να εναντιωθεί στην επεξεργασία τους.
  • (γ) να λάβει αντίγραφο ή να ζητήσει να διαβιβαστεί αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων του σε τρίτο μέρος, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων). Εάν η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή του, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεση αυτή οποτεδήποτε χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκληση αυτής. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να λάβει περαιτέρω πληροφορίες/ ενημερωθεί σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ή να ασκήσει οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων του, πρέπει να αποστείλει email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) του HAEC αποκλειστικά και μόνον στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., ή να αποστείλει επιστολή στην αναφερόμενη ανωτέρω διεύθυνση αλληλογραφίας. Τέλος, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή σχετικά με το πώς το HAEC χειρίζεται τα δεδομένα του ( www.dpa.gr ).