Φοιτητές του HAEC
Φοιτητές του HAEC

Το Hellenic American University, συνεπές προς την ιδρυτική του αποστολή να διαμορφώνει πολίτες με παγκόσμια συνείδηση, κάνει δεκτούς σπουδαστές με ταλέντο και ποικιλομορφία. Οι μεταπτυχιακοί μας σπουδαστές διαθέτουν διαφορετικό υπόβαθρο και διαφορετικές εμπειρίες και έχουν να επιδείξουν ποικίλα επιτεύγματα, τόσο ακαδημαϊκά όσο και επαγγελματικά. Ορισμένοι σπουδαστές μας έχουν πρόσφατα αποφοιτήσει από κάποιο Πανεπιστήμιο ενώ άλλοι είναι εργαζόμενοι επαγγελματίες. Καλωσορίζουμε υποψήφιους σπουδαστές από όλα τα μέρη του κόσμου. Μολονότι οι περισσότεροι μεταπτυχιακοί μας σπουδαστές είναι Έλληνες, το 16% είναι σπουδαστές από το εξωτερικό.

Αιτήσεις για όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα υποβάλλονται ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους. Η Επιτροπή Εισαγωγής (Admissions Committee) επεξεργάζεται τις αιτήσεις, σύμφωνα με τη σειρά υποβολής τους. Οι περισσότεροι μεταπτυχιακοί φοιτητές ξεκινούν τις σπουδές τους κατά το πρώτο εξάμηνο (Fall Term), ωστόσο μπορεί να υποβληθεί αίτηση για έναρξη σπουδών το δεύτερο εξάμηνο (Spring Term) που ξεκινάει το Φεβρουάριο.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Η Επιτροπή Εισαγωγής αξιολογεί τις αιτήσεις και το υποστηρικτικό υλικό και αποφασίζει για την εισαγωγή και ένταξη των σπουδαστών στα προγράμματα του Hellenic American University.

Η εισαγωγή στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου βασίζεται στην προηγούμενη ακαδημαϊκή επίδοση, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στην επαγγελματική εμπειρία και στην επαρκή γνώση της Αγγλικής. Η διαδικασία επιλογής δίνει ιδιαίτερη έμφαση στα τεκμήρια ηγετικής ικανότητας και ακαδημαϊκής αριστείας.

Εισαγωγή Υπό Όρους

Η Επιτροπή Εισαγωγής μπορεί να αποφασίσει να μεταθέσει χρονικά την απόφαση εισαγωγής ορισμένων υποψηφίων σπουδαστών οι οποίοι επιδεικνύουν εξαιρετικές προοπτικές επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος σπουδών της επιλογής τους, αλλά δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια εισαγωγής, ώστε να αξιολογηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η πραγματική δυναμική του υποψήφιου σπουδαστή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το ίδρυμα μπορεί να επιτρέψει την εισαγωγή του υποψήφιου σπουδαστή υπό όρους, έως ότου προσκομίσει επαρκείς και σαφείς αποδείξεις  ότι πληροί όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα. Οι σπουδαστές που γίνονται δεκτοί υπό όρους εγγράφονται επίσημα μόνο εφόσον προσκομίσουν τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται από το ίδρυμα. Τα αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνουν επιπλέον συστατικές επιστολές, στοιχεία για την προοπτική επαγγελματικής ανάπτυξης ή πρόσθετη ακαδημαϊκή εργασία. Οι σπουδαστές που γίνονται δεκτοί υπό όρους, ενημερώνονται για το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις εισαγωγής άνευ όρων.

Πολιτική κατά των διακρίσεων

Το Hellenic American College και το Hellenic American University κάνουν δεκτούς σπουδαστές ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής και εθνοτικής καταγωγής,  φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού, ηλικίας, θρησκεύματος, φυσικής αναπηρίας, ή της ιδιότητας του βετεράνου σε όλα τα δικαιώματα, προνόμια, προγράμματα και δραστηριότητες που παρέχονται ή είναι διαθέσιμα στους σπουδαστές. Δεν γίνεται καμία διάκριση βάσει φυλής, χρώματος, εθνικής και εθνοτικής καταγωγής, φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού, ηλικίας, θρησκεύματος, φυσικής αναπηρίας ή της ιδιότητας του βετεράνου όσον αφορά στη διαχείριση των εκπαιδευτικών πολιτικών, των πολιτικών εισαγωγής, των προγραμμάτων υποτροφιών και χορήγησης δανείων, καθώς και στα αθλητικά ή άλλα προγράμματα του ιδρύματος.