Προπτυχιακός φοιτητής
Προπτυχιακός φοιτητής

Δεκτές μπορoύν να γίνουν αιτήσεις σπουδαστών από άλλες χώρες. Πολίτες χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιθυμούν να σπουδάσουν στην Ελλάδα πρέπει να λάβουν άδεια εισόδου και διαμονής σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία. Στην περίπτωση που προέρχεστε από χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σας συστήνουμε να επιβεβαιώσετε τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους υπηκόους της χώρας σας μέσω των Ελληνικών Προξενικών Αρχών και να συμπληρώσετε τα απαραίτητα δημόσια έγγραφα για την έκδοση φοιτητικής βίζας προτού φτάσετε στην Ελλάδα.

Για να αναζητήσετε Ελληνικό Προξενείο στη χώρα σας, πατήστε εδώ.

Οι πληροφορίες είναι ακριβείς την ημέρα της δημοσίευσης (28η Noεμβρίου, 2018)

Απαιτήσεις για την έκδοση φοιτητικής βίζας

Συμπληρωματικά με τις όποιες απαιτήσεις του Προξενείου της Ελλάδας, παρακαλείστε να καταθέσετε το ακόλουθο υποστηρικτικό υλικό όπως αυτό αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών:

 • Ισχύον διαβατήριο (Πρέπει να είστε σίγουροι ότι το διαβατήριο σας θα είναι σε ισχύ τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την έξοδό σας από την Ελλάδα.)
 • Μια έγχρωμη φωτογραφία (2x2 - 5x5cm). (Η φωτογραφία θα πρέπει να κολληθεί πάνω στην αίτηση. Αιτήσεις στις οποίες έχει γίνει σύρραψη της φωτογραφίας δεν θα γίνονται δεκτές.)
 • Ιατρικό πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχετε από νόσημα ικανό να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία
 • Επιστολή αποδοχής από το ίδρυμά μας όπου θα αναφέρονται: η εισαγωγή σας στο πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του οποίου απαιτείται η φυσική σας παρουσία, ότι είστε σπουδαστής πλήρους φοίτησης καθώς και η διάρκεια των σπουδών σας
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών
 • Ταξιδιωτική ασφάλιση με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης για ιατροφαρμακευτική φροντίδα και επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους σε χώρες Σένγκεν (ελάχιστη κάλυψη € 30,000)

Επιπλέον, θα χρειαστεί να καταθέσετε δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι διαθέτετε τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για τη διάρκεια της διαμονής σας στην Ελλάδα:

 • Στην περίπτωση που η οικογένειά σας σας παρέχει χρηματοδότηση θα πρέπει να προσκομίσετε υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση των γονέων σας όπου θα αναφέρεται ότι δύνανται να καλύψουν τα έξοδα διαβίωσής σας στην Ελλάδα. Ενδεχομένως να σας ζητηθεί να προσκομίσετε αποδεικτικά οικονομικής συντήρησης είτε με την υποβολή αποδείξεων μισθοδοσίας ή φορολογικών δηλώσεων.
 • Στην περίπτωση που είστε σπουδαστής με υποτροφία (ή χορηγία) θα πρέπει να προσκομίσετε αποδεικτικό οικονομικής συντήρησης από την πηγή από την οποία προέρχεται η οικονομική κάλυψη των σπουδών σας (από ΜΚΟ, εργοδότη, κράτος κλπ.).

Σημείωση:

 • Το Προξενείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών (πλέον αυτών που αναφέρονται παραπάνω).
 • Ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που αναφέρονται παραπάνω.
 • Ο αιτών φοιτητική βίζα θα πρέπει να παρουσιαστεί αυτοπροσώπως και να καταθέσει την αίτησή του τουλάχιστον δύο εβδομάδες πριν από το ταξίδι.

Καθώς οι πληροφορίες αυτές ανανεώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προτείνουμε στους υποψήφιους σπουδαστές να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Για να αναζητήσετε Ελληνικό Προξενείο στη χώρα σας, πατήστε εδώ.


Προσωρινή Άδεια Παραμονής

Θεώρηση εισόδου και αρχική χορήγηση άδειας διαμονής για ΣΠΟΥΔΕΣ (Ν4251/14) και ΚΥΑ 30825/14 (Δ1.1)

 • 4 έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου και ηλεκτρονικό αντίγραφο αυτών σε CD
 • Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου
 • Ιδιωτική ασφάλεια σύμφωνα με τις καλύψεις που προβλέπονται από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών για έκδοση άδειας παραμονής
 • Ηλεκτρονικό παράβολο
 • Βεβαίωση οικονομικών στοιχείων από ελληνική τράπεζα
 • Βεβαίωση εγγραφής και καταβολής τελών στο οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπου αυτά απαιτούνται ή βεβαίωση ότι έχει γίνει αποδεκτός προς εγγραφή
 • Βεβαίωση αναγνώρισης του εν λόγω εκπαιδευτικού ιδρύματος από το Υπουργείο Παιδείας
 • Βεβαίωση ότι όλα τα μαθήματα διδάσκονται στα αγγλικά
 • Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας IELTS-TOEIC

ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΣΠΟΥΔΕΣ (Ν4251/14) και ΚΥΑ 30825/14 (Δ1.1)

 • ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
 • Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας και δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είναι ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν, καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000
 • Άδεια διαμονής
 • Ηλεκτρονικό παράβολο
 • Ασφάλεια από δημόσιο ασφαλιστικό φορέα ή Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης ή Ασφάλεια του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος
 • Βεβαίωση εγγραφής και συμμετοχής στις εξετάσεις από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα
 • Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για την κάλυψη των εξόδων σπουδών και διαβίωσης σύμφωνα με την αρ.41712/2014 κυα (ΦΕΚ 2285 Β’)
 • Ειδική περίπτωση: Βεβαίωση του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος για το συνολικό χρόνο σπουδών του συγκεκριμένου προγράμματος

Οι πληροφορίες είναι ακριβείς την ημέρα της δημοσίευσης (21 Φεβρουαρίου 2020)


Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης: Τοποθεσία και Αρμοδιότητα

Οι κατά τόπους Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης δέχονται αιτήσεις και δικαιολογητικά από Δευτέρα έως Πέμπτη, 09:00-14:00.  Θα πρέπει να προσέλθετε στην αρμόδια Διεύθυνση νωρίτερα (07:00) για να λάβετε αριθμό προτεραιότητας.  Σε καθημερινή βάση υποβάλλονται μόνο 150 αιτήσεις.

Υπάρχουν τέσσερις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης με αρμοδιότητες σε τέσσερις περιφέρειες. Βρείτε τη Διεύθυνση της περιοχής που διαμένετε:  

Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης – Αθηνών Α.  

Δ/νση:  Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 118 55
Τηλεφωνικό κέντρο ΔΑΜ Αθηνών Α΄: 210-34.03.300

Χωρική αρμοδιότητα:  

Κάτοικοι Δήμου Αθηναίων.  Με χωρική αρμοδιότητα το κέντρο της Αθήνας, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής γύρω από το Hellenic American College. Οι σπουδαστές που διαμένουν σε διαμερίσματα του Hellenic American College υπάγονται σε αυτή τη Διεύθυνση.

Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης – Κεντρικός Τομέας και Δυτική Αττική

Δ/νση:  Σαλαμινίας 2 & Πέτρου Ράλλη, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 118 55
Tηλεφωνικό κέντρο: 210-34.03.300

Χωρική αρμοδιότητα:

 • Κεντρικού Τομέα: Φιλαδέλφειας, Χαλκηδόνας, Γαλατσίου, Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνα, Ηλιούπολης, Δάφνης, Υμηττού.
 • Δυτικού Τομέα: Αιγάλεω, Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου, Αγίας Βαρβάρας, Ιλίου, Αγίων Αναργύρων – Καματερού
 • Δυτικής Αττικής: Ασπροπύργου, Ελευσίνας (Δ. Ελευσίνας – Δ. Μαγούλας), Μάνδρας – Ειδυλλίας (Δ. Μάνδρας – Δ. Βιλίων – Κ. Οινόης – Δ. Ερυθρών), Μεγαρέων (Δ. Μεγαρέων – Δ. Νέας Περάμου), Φυλής (Δ. Άνω Λιοσίων – Δ. Φυλής – Δ. Ζεφυρίου).

Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης – Βορείου Τομέα και  Ανατολικής Αττικής

Δ/νση:  Ψαρρών 19, Παλλήνη, Τ.Κ. 153 51
Tηλεφωνικό κέντρο: 210-66.04.900

Χωρική αρμοδιότητα:

 • Βορείου Τομέα: Πεντέλης, Κηφισιάς – Νέας Ερυθραίας, Μεταμόρφωσης, Λυκόβρυσης – Πεύκης, Αμαρούσιου, Φιλοθέης – Ψυχικού, Παπάγου – Χολαργού, Ηρακλείου, Νέας Ιωνίας, Βριλησσίων, Αγίας Παρασκευής, Χαλανδρίου
 • Ανατολικής Αττικής: Ωρωπού, Μαραθώνα, Ραφήνας – Πικερμίου, Διονύσου, Αχαρνών, Παλλήνης, Παιανίας,  Σπάτων – Αρτέμιδας, Κρωπίας, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Λαυρεωτικής, Σαρωνικού, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης –Νότιος Τομέας, Πειραιώς και Νήσων  

Δ/νση:  Αγίου Διονυσίου 5, Πειραιάς, Τ.Κ. 185 45
Tηλεφωνικό κέντρο: 210-41.41.600

Χωρική αρμοδιότητα:

 • Νοτίου Τομέα: Γλυφάδας, Ελληνικού – Αργυρούπολης, Αλίμου, Νέας Σμύρνης, Μοσχάτου – Ταύρου, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου, Άγιου Δημητρίου 
 • Πειραιώς & Νήσων: Πειραιά, Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Νίκαιας – Ρέντη, Κορυδαλλού, Περάματος, Σαλαμίνας, Αίγινας – Αγκιστρίου, Τροιζήνας – Μεθάνων, Πόρου, Ύδρας, Σπετσών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες έκδοσης βίζα και άδειας διαμονής, επικοινωνήστε με το Γραφείο Υποδοχής και Ενημέρωσης Φοιτητών (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).