Γραφείο Υποδοχής Φοιτητών
Γραφείο Υποδοχής Φοιτητών

Οι υποψήφιοι σπουδαστές καλούνται να καταθέσουν έναν αριθμό εγγράφων στο Γραφείο Υποδοχής και Ενημέρωσης Φοιτητών (Admissions Office). Το σύνολο της υποστηρικτικής τεκμηρίωσης πρέπει να απαρτίζεται είτε από τα πρωτότυπα έγγραφα είτε από επικυρωμένα αντίγραφα. Εφόσον η γλώσσα διδασκαλίας και επικοινωνίας είναι η Αγγλική, τα έγγραφα που δεν είναι στην Αγγλική πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις στα Αγγλικά.

Ως υποψήφιοι σπουδαστές των Προπτυχιακών Προγραμμάτων – είτε είστε σπουδαστές πρώτου έτους είτε σπουδαστές από μετεγγραφή - θα πρέπει να υποβάλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά προκειμένου να εξεταστεί η αίτησή σας για εισαγωγή:

 • Συμπληρωμένη αίτηση εισαγωγής σε προπτυχιακό πρόγραμμα.
 • Απολυτήριο Λυκείου ή αντίστοιχος τίτλος επιτυχούς ολοκλήρωσης κύκλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Επίσημο τίτλο σπουδών και πιστοποιητικά όλων των σχολείων/σχολών δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχετε παρακολουθήσει . Τα έγγραφα αυτά πρέπει να αποσταλούν απευθείας από το σχολείο/τη σχολή που τα εξέδωσε ή πρέπει να τα παραλάβει ο υποψήφιος σπουδαστής σε σφραγισμένο φάκελο και να τα υποβάλει μαζί με την αίτησή του. Ο σφραγισμένος φάκελος/οι δεν πρέπει να έχει ανοιχθεί πριν την παραλαβή του από το Hellenic American College για να είναι έγκυρο το πιστοποιητικό που περιέχει.
 • Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής (τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά στα Αγγλικά). Μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα για τα αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας που γίνονται δεκτά από το Πανεπιστήμιο. 
 • Την απαιτούμενη προσωπική έκθεση η οποία συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση. Η έκθεση δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο σπουδαστή να αναφέρει τους ακαδημαϊκούς του στόχους και τους λόγους που θέλει να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο (essay).
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Αντίγραφο διαβατηρίου/δελτίου ταυτότητας του υποψηφίου
 • Τέλος αίτησης € 30 ($30) που δεν επιστρέφεται

H βαθμολογία σε SAT και ACT, παρότι δεν απαιτείται, βοηθάει στην λήψη απόφασης για εισαγωγή του υποψήφιου σπουδαστή.

Η ακρίβεια και η πληρότητα του υλικού που υποβάλλεται διευκολύνει τη διαδικασία εισαγωγής και την έγκαιρη αξιολόγηση του υποψηφίου. Όλες οι αιτήσεις και το υποστηρικτικό υλικό αποστέλλονται στο Hellenic American University ενώ ένα αντίγραφο τηρείται στο αρχείο του Hellenic American College.

Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής

Όταν υποβάλετε αίτηση εισαγωγής και η μητρική σας γλώσσα δεν είναι η Αγγλική, θα χρειαστεί να καταθέσετε αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής. Μπορείτε να υποβάλετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω πιστοποιητικά, βαθμολογίες και αποτελέσματα εξετάσεων:

 • Απολυτήριο Λυκείου ή/και πιστοποιητικό ιδρύματος που παρακολουθήσατε και του οποίου η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική
 • Διεθνές απολυτήριο, πιστοποιητικό ή δίπλωμα
 • Πιστοποιητικό GCSE – με βαθμό «C»
 • International English Language Testing System (IELTS) – με ελάχιστη βαθμολογία 5.5
 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - με ελάχιστη βαθμολογία 80 (iBT)
 • Test of English for International Communication (TOEIC) – με ελάχιστη βαθμολογία 505
 • Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B2)
 • University of Michigan Certificate of Competency in English (ECCE)
 • University of Cambridge First Certificate in English (FCE)
 • Hellenic American University Advanced Level Certificate in English (ALCE)
 • Cambridge English Advanced (CAE) – με ελάχιστη βαθμολογία 160
 • Michigan English Test (MET) – με ελάχιστη βαθμολογία 53
 • Άλλα αποδεικτικά θα εξετάζονται κατά περίπτωση

Οι υποψήφιοι σπουδαστές πρέπει να μεριμνήσουν οι ίδιοι για τις εξετάσεις και να προσκομίσουν τα αποτελέσματα στο ίδρυμα.