Γραφείο Υποδοχής Φοιτητών
Γραφείο Υποδοχής Φοιτητών

Οι υποψήφιοι σπουδαστές καλούνται να καταθέσουν έναν αριθμό εγγράφων στο Γραφείο Υποδοχής και Ενημέρωσης Φοιτητών (Admissions Office). Το σύνολο της υποστηρικτικής τεκμηρίωσης πρέπει να απαρτίζεται είτε από τα πρωτότυπα έγγραφα είτε από επικυρωμένα αντίγραφα. Εφόσον η γλώσσα διδασκαλίας και επικοινωνίας είναι η Αγγλική, τα έγγραφα που δεν είναι στην Αγγλική πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις στα Αγγλικά.

Ως υποψήφιοι σπουδαστές των Προπτυχιακών Προγραμμάτων – είτε είστε σπουδαστές πρώτου έτους είτε σπουδαστές από μετεγγραφή - θα πρέπει να υποβάλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά προκειμένου να εξεταστεί η αίτησή σας για εισαγωγή:

 • Συμπληρωμένη αίτηση εισαγωγής σε προπτυχιακό πρόγραμμα.
 • Απολυτήριο Λυκείου ή αντίστοιχος τίτλος επιτυχούς ολοκλήρωσης κύκλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (έγχρωμο αντίγραφο).
 • Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας όλων των σχολείων/σχολών δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχετε παρακολουθήσει.
 • Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής 
 • Προσωπική έκθεση (essay), η οποία συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση εισαγωγής, αναφορικά με τους στόχους σας και τους λόγους που θέλετε να σπουδάσετε στο Hellenic American University.
 • Μία συστατική επιστολή
 • Μία ηλεκτρονική φωτογραφία
 • Έγχρωμο αντίγραφο διαβατηρίου/δελτίου ταυτότητας
 • Τέλος αίτησης €30 ($30) που δεν επιστρέφεται

H βαθμολογία σε SAT και ACT, παρότι δεν απαιτείται, βοηθάει στην λήψη απόφασης για εισαγωγή του υποψήφιου σπουδαστή.

Η ακρίβεια και η πληρότητα του υλικού που υποβάλλεται διευκολύνει τη διαδικασία εισαγωγής και την έγκαιρη αξιολόγηση του υποψηφίου. Όλες οι αιτήσεις και το υποστηρικτικό υλικό αποστέλλονται στο Hellenic American University ενώ ένα αντίγραφο τηρείται στο αρχείο του Hellenic American College.

Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής

Τα μαθήματα όλων των προγραμμάτων διεξάγονται αποκλειστικά στα Αγγλικά. Όταν υποβάλετε αίτηση εισαγωγής και η μητρική σας γλώσσα δεν είναι η Αγγλική, θα χρειαστεί να καταθέσετε αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής. Δείτε παρακάτω ποια αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας γίνονται αποδεκτά:

 • Απολυτήριο Λυκείου ή/και πιστοποιητικό ιδρύματος που παρακολουθήσατε και του οποίου η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική
 • Διεθνές απολυτήριο, πιστοποιητικό ή δίπλωμα
 • Πιστοποιητικό GCSE – με βαθμό «C»
 • International English Language Testing System (IELTS) – με ελάχιστη βαθμολογία 5.5
 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - με ελάχιστη βαθμολογία 80 (iBT)
 • Test of English for International Communication (TOEIC) – με ελάχιστη βαθμολογία 505
 • Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B2)
 • University of Michigan Certificate of Competency in English (ECCE)
 • University of Cambridge First Certificate in English (FCE)
 • Hellenic American University Advanced Level Certificate in English (ALCE)
 • Cambridge English Advanced (CAE) – με ελάχιστη βαθμολογία 160
 • Michigan English Test (MET) – με ελάχιστη βαθμολογία 53
 • Άλλα αποδεικτικά θα εξετάζονται κατά περίπτωση

Οι υποψήφιοι σπουδαστές πρέπει να μεριμνήσουν οι ίδιοι για τις εξετάσεις και να προσκομίσουν τα αποτελέσματα στο ίδρυμα.