Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται μαζί με την αίτηση θα πρέπει να είναι είτε πρωτότυπα, είτε επικυρωμένα αντίγραφα. Από τη στιγμή που η γλώσσα διδασκαλίας και χρήσης στο ίδρυμα είναι η Αγγλική, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα έγγραφα τα οποία δεν είναι στην αγγλική γλώσσα, συνοδεύονται από επικυρωμένη μετάφραση.  

Η ακρίβεια και η πληρότητα του υλικού που υποβάλλεται διευκολύνει τη διαδικασία εισαγωγής και την έγκαιρη αξιολόγηση του υποψηφίου. Όλες οι αιτήσεις και το υποστηρικτικό υλικό φυλάσσονται σε δύο αντίτυπα (ένα στο Hellenic American College και ένα στο Hellenic American University) και δεν επιστρέφονται στο σπουδαστή.

Ως υποψήφιοι σπουδαστές θα πρέπει να υποβάλετε τα ακόλουθα δικαιολογητικά προκειμένου να εξεταστεί η αίτησή σας για εισαγωγή:

 • Συμπληρωμένη Αίτηση Εισαγωγής στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα
 • Προπτυχιακό (ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε περίπτωση αίτησης για το διδακτορικό πρόγραμμα) από αναγνωρισμένο Κολλέγιο ή Πανεπιστήμιο με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον B (3.0)
 • Σφραγισμένους φακέλους με πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας από κάθε Κολέγιο/Πανεπιστήμιο (προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές)  που έχει φοιτήσει στο παρελθόν ο υποψήφιος σπουδαστής. Τα έγγραφα αυτά μπορούν να αποσταλούν απευθείας από το ίδρυμα που τα εξέδωσε ή να τα παραλάβει ο υποψήφιος σπουδαστής σε σφραγισμένο φάκελο και να τα υποβάλει μαζί με την αίτησή του. Ο σφραγισμένος φάκελος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έχει ανοιχθεί προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρο το πιστοποιητικό που περιέχει.
 • Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα
 • Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής
 • Προσωπική έκθεση η οποία συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση. Η έκθεση δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο σπουδαστή να αναφέρει τους ακαδημαϊκούς του στόχους και τους λόγους που θέλει να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο.
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα ή για το Διδακτορικό Πρόγραμμα στη Γλωσσολογία και στην Επικοινωνία
 • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες διαβατηρίου
 • Αντίγραφο διαβατηρίου/δελτίου ταυτότητας του υποψηφίου
 • Τέλος αίτησης $50 (€ 50) [$100 (€ 100) για το Διδακτορικό πρόγραμμα] που δεν επιστρέφεται.

Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας Μεταπτυχιακών

Όταν υποβάλετε αίτηση εισαγωγής και η μητρική σας γλώσσα δεν είναι η Αγγλική, θα χρειαστεί να καταθέσετε ένα από τα κάτωθι αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Αγγλικής:

 • Προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ιδρύματος όπου, κατά τη φοίτηση, η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική
 • Test of English as a Foreign Language (TOEFL) – με ελάχιστη βαθμολογία 90
 • Test of English for International Communication (TOEIC) – με ελάχιστη βαθμολογία 785
 • Cambridge English Advanced (CAE) – με ελάχιστη βαθμολογία 200
 • University of Michigan or Cambridge Certificate of Proficiency in English
 • International English Language Testing System (IELTS) – με ελάχιστη βαθμολογία 6.5
 • Άλλα αποδεικτικά θα εξετάζονται κατά περίπτωση

Οι υποψήφιοι σπουδαστές για το Μεταπτυχιακό στη Διερμηνεία Συνεδρίων (MACI) και το Μεταπτυχιακό στη Μετάφραση (ΜΑΤ) θα πρέπει να καταθέσουν επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Aποδεικτικά επάρκειας Ελληνικής Γλώσσας για τους υποψήφιους σπουδαστές που τα Ελληνικά δεν είναι η μητρική τους γλώσσα, περιλαμβάνουν:

 • Ισοδύναμο πιστοποιητικό επάρκειας της Ελληνικής Γλώσσας
 • Άλλο αποδεικτικό επάρκειας της γλώσσας θα εξετάζεται κατά περίπτωση.

Εισαγωγικές εξετάσεις

Για τη συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα μετάφρασης (ΜΑΤ) θα ζητηθεί από τους υποψηφίους που δεν διαθέτουν υπόβαθρο στη Γλωσσολογία, την Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία ή την Μετάφραση/Διερμηνεία, να συμμετάσχουν σε γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις αξιολόγησης της μεταφραστική τους ικανότητας. Οι υποψήφιοι σπουδαστές καλούνται να μεταφράσουν ένα κείμενο από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα εντός δύο ωρών. Το κείμενο είναι έκτασης περίπου 300 λέξεων με χρήση λεξικών.

Οι υποψήφιοι σπουδαστές για το Μεταπτυχιακό Διερμηνείας Συνεδρίων (MACI) που δεν επιδεικνύουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, καλούνται να δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν προφορική μετάφραση ενός κειμένου από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα.

Όλες οι αιτήσεις και το υποστηρικτικό υλικό φυλάσσονται σε δύο αντίτυπα (ένα στο Hellenic American College και ένα στο Hellenic American University) και δεν επιστρέφονται στον υποψήφιο σπουδαστή.