Βιντεοσυνεδρία στο MAAL πρόγραμμα
Βιντεοσυνεδρία στο MAAL πρόγραμμα

Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία-TESOL το οποίο προσφέρεται εξ αποστάσεως από το Hellenic American University, έχει λάβει αναγνώριση από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι ο επίσημος φορέας της Ελληνικής Δημοκρατίας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων που απονέμονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής και για την έγκυρη πληροφόρηση για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τους τίτλους σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Hellenic American University για περισσότερες πληροφορίες: https://www.hauniv./applied-linguistics