Προπτυχιακοί φοιτητές
Προπτυχιακοί φοιτητές

Μεταφορά πιστωτικών μονάδων

Εάν θέλετε να μετεγγραφείτε στο Hellenic American University από άλλο ίδρυμα, μπορείτε να μεταφέρετε τις διδακτικές μονάδες που έχετε αποκτήσει για μαθήματα που έχετε ήδη ολοκληρώσει.

Προπτυχιακές μεταγραφές φοιτητών

Εάν θέλετε να μετεγγραφείτε σε ένα προπτυχιακό πρόγραμμα, η πολιτική μεταφοράς διδακτικών μονάδων του Hellenic American University (βλ. κατάλογο) σας επιτρέπει να μεταφέρετε έως και 88 μονάδες από ένα άλλο διαπιστευμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι μονάδες και τα μαθήματα για τα οποία μπορείτε να αιτηθείτε μεταφορά καθορίζονται από αρμόδια επιτροπή.

Μεταπτυχιακές μεταγραφές φοιτητών

Εάν θέλετε να μετεγγραφείτε σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα, μπορείτε μεταφέρετε ορισμένες διδακτικές μονάδες για μαθήματα που έχετε ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία. Μπορείτε να μεταφέρετε έως και το 25% του συνολικού αριθμού μονάδων που απαιτούνται για την αποφοίτηση από το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.

Εάν μεταφερθούν διδακτικές μονάδες ή υπάρξει απαλλαγή από αυτές, δεν εμφανίζονται στην αναλυτική βαθμολογία του Hellenic American University.Οι βαθμοί δεν μεταφέρονται και δεν αποτελούν μέρος του μέσου όρου σας. Μόνο οι βαθμοί που αποκτώνται για τα μαθήματα του Hellenic American University εμφανίζονται στην αναλυτική βαθμολογία.


Απαλλαγές

Απαλλαγή μαθημάτων πραγματοποιείται υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Οι απαλλαγές μπορούν να χορηγούνται λόγω προηγούμενης βιωματικής μάθησης και/ή δια της απόκτησης διδακτικών μονάδων μέσω εξετάσεων. Σε περίπτωση απαλλαγής από μάθημα, το Hellenic American University θα καθορίσει εάν θα χορηγηθούν διδακτικές μονάδες (απαλλαγή άνευ αντικατάστασης) ή δεν θα χορηγηθούν διδακτικές μονάδες (απαλλαγή με αντικατάσταση).

Απαλλαγές από προπτυχιακά μαθήματα

Δεν μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή μεγαλύτερη του 50% των μονάδων που απαιτούνται για την απόκτηση ενός πτυχίου. Όταν απονέμονται μονάδες βάσει προηγούμενης βιωματικής ή μη κολεγιακής εκπαίδευσης, η επίδοση και τα επιτεύγματα των φοιτητών πρέπει να είναι τουλάχιστον συγκρίσιμα σε εύρος, βάθος και ποιότητα με τα αντίστοιχα που παρέχονται από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Απαλλαγές από μεταπτυχιακές σπουδές

Εάν είστε εγγεγραμμένοι σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Hellenic American University, μπορείτε να αιτηθείτε απαλλαγή από 9 διδακτικές μονάδες κατά μέγιστο.

Απαλλαγές ΜΕ αντικατάσταση λόγω επαγγελματικής εμπειρίας:

Εάν έχετε τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε έναν επαγγελματικό τομέα στον οποίο το Hellenic American University προσφέρει πτυχίο, μπορείτε να λάβετε απαλλαγή από το πρώτο επαγγελματικό μάθημα στον κύριο τομέα ΜΕΣΩ αντικατάστασης με ένα άλλο μάθημα (Δεν απονέμονται διδακτικές μονάδες για μη κολεγιακή εκπαίδευση ή προηγούμενη βιωματική μάθηση).

Όταν απονέμονται διδακτικές μονάδες μόνο βάσει προηγούμενης βιωματικής ή μη κολεγιακής εκπαίδευσης, η επίδοση και τα επιτεύγματα των φοιτητών πρέπει να είναι τουλάχιστον συγκρίσιμα σε εύρος, βάθος και ποιότητα με τα αντίστοιχα που παρέχονται από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Ευθύνη για τον καθορισμό της απαλλαγής

Η ευθύνη για τον καθορισμό των μαθημάτων στα οποία μπορεί να γίνει απαλλαγή ανήκει αποκλειστικά στην αρμόδια επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή τεκμηριώνει όλες τις αποφάσεις σχετικά με τις απαλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των λόγων για τους οποίους κρίνεται ότι ο υποψήφιος έχει αποκτήσει τις σχετικές γνώσεις και δεξιότητες για κάθε μάθημα από το οποίο έχει απαλλαγεί. Η τεκμηρίωση αυτή διαβιβάζεται στη Γραμματεία, η οποία φροντίζει να τηρείται στον φάκελο του εκάστοτε φοιτητή. Ο μέντορας/ακαδημαϊκός σύμβουλος του φοιτητή ενημερώνεται, επίσης, για τις αποφάσεις αυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τον κατάλογο Προπτυχιακών Προγραμμάτων. του Hellenic American University