Μετεγγραφές και Απαλλαγές

Προπτυχιακοί φοιτητές

Μετεγγραφές

Σπουδαστές που μετεγγράφονται από άλλο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα μπορούν να αναγνωρίσουν έως και 60 διδακτικές μονάδες (30 διδακτικές μονάδες για τα προγράμματα που καταλήγουν σε Δίπλωμα) προπτυχιακών σπουδών για μαθήματα που έχουν ήδη ολοκληρώσει επιτυχώς σε άλλο ίδρυμα με βαθμό C- ή καλύτερο. Οι υποψήφιοι σπουδαστές μπορούν επίσης να αναγνωρίσουν το σύνολο των σπουδών τους για την απόκτηση Διπλώματος. Η απόφαση για την επιλεξιμότητα των προς αναγνώριση διδακτικών μονάδων λαμβάνεται από το Hellenic American University. 

Στην περίπτωση αναγνώρισης διδακτικών μονάδων, στην αναλυτική βαθμολογία που λαμβάνουν οι σπουδαστές αναγράφονται μόνο οι διδακτικές μονάδες. Οι βαθμοί δεν αναγνωρίζονται και δεν συνυπολογίζονται στο μέσο όρο βαθμολογίας του σπουδαστή. Μόνο οι βαθμοί που λαμβάνει ο σπουδαστής στο πλαίσιο των σπουδών του στο πρόγραμμα του Hellenic American University αναγράφονται στην αναλυτική βαθμολογία και συνυπολογίζονται στον συνολικό μέσο όρο βαθμολογίας του σπουδαστή.

Για να μπορέσει ο σπουδαστής να αποφοιτήσει θα πρέπει οι τελευταίες 30 διδακτικές μονάδες του προγράμματος να έχουν συγκεντρωθεί από μαθήματα του Hellenic American University.

Απαλλαγές

Η δυνατότητα απαλλαγής από μαθήματα παρέχεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.  Απαλλαγή μπορεί να παρασχεθεί για προηγούμενη βιωματική μάθηση και/ή για διδακτική μονάδα κατόπιν εξέτασης. Όταν παρέχεται απαλλαγή για κάποιο μάθημα το ίδρυμα αποφασίζει αν θα χορηγηθεί διδακτική μονάδα (απαλλαγή χωρίς αντικατάσταση) ή όχι (απαλλαγή με αντικατάσταση).

Παρότι οι απαλλαγές χωρίς αντικατάσταση αντιστοιχούν σε διδακτικές μονάδες, στην αναλυτική βαθμολογία αναγράφεται μόνο ο τίτλος του μαθήματος χωρίς βαθμό.  Μπορεί να παρασχεθεί απαλλαγή το ανώτερο έως 50% των διδακτικών μονάδων που απαιτούνται για την χορήγηση πτυχίου. Στις περιπτώσεις που παρέχονται διδακτικές μονάδες βάσει προηγούμενης βιωματικής ή μη πανεπιστημιακής μάθησης και μόνο, οι γνώσεις και τα επιτεύγματα του σπουδαστή είναι τουλάχιστον συγκρίσιμα σε εύρος, βάθος και ποιότητα με τα αποτελέσματα μαθησιακών εμπειριών που παρέχονται σε πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής μπορείτε να συμβουλευτείτε τον κατάλογο Προπτυχιακών Προγραμμάτων.