Αιτήσεις για όλα τα προγράμματα υποβάλλονται ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους είτε για το φθινωπορινό εξάμηνο (Fall Term) που ξεκινά συνήθως Σεπτέμβριο, είτε για το εαρινό εξάμηνο (Spring Term) που ξεκινά Φεβρουάριο. Το Γραφείο Υποδοχής και Ενημέρωσης σπουδαστών (Admissions Office) επεξεργάζεται τις αιτήσεις, σύμφωνα με τη σειρά υποβολής. Η απόφαση σχετικά με την εισαγωγή του σπουδαστή λαμβάνεται μετά την ολοκλήρωση της Συνέντευξης Εισαγωγής του υποψηφίου και κατόπιν αξιολόγησης του σχετικού υποστηρικτικού υλικού, όπως αποτελεσμάτων εξετάσεων, αναλυτικών βαθμολογιών (transcripts) και λοιπών δικαιολογητικών.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Η εισαγωγή στα προπτυχιακά προγράμματα του Hellenic American University βασίζεται στις προηγούμενες ακαδημαϊκές επιδόσεις των υποψηφίων σπουδαστών, στην επαγγελματική τους εμπειρία, στη συμμετοχή τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες και στην επαρκή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Τα ελάχιστα κριτήρια εισαγωγής είναι:

  • Απολυτήριο Λυκείου ή άλλος αντίστοιχος τίτλος επιτυχούς ολοκλήρωσης κύκλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας  (τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά στα Αγγλικά). Μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα των αποδεικτικών επαρκούς γνώσης της Αγγλικής που γίνονται αποδεκτά από το πανεπιστήμιο.
  • Συνέντευξη: Κάθε υποψήφιος σπουδαστής που πληροί τα κριτήρια εισαγωγής περνάει από προσωπική συνέντευξη. Συνήθως η συνέντευξη γίνεται δια ζώσης αλλά για τους υποψηφίους που κατοικούν εκτός Αττικής μπορεί να γίνει τηλεφωνικώς ή με τηλεδιάσκεψη.

Εισαγωγή Υπό Όρους

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας υποψήφιος σπουδαστής μπορεί να γίνει δεκτός χωρίς να πληρούνται όλες οι απαιτήσεις εισαγωγής. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, στην περίπτωση που μαθητές υποβάλουν αίτηση ενώ φοιτούν στο τελευταίο έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δεν έχουν λάβει ακόμη Απολυτήριο Λυκείου. Οι σπουδαστές που γίνονται δεκτοί κατ’ αυτόν τον τρόπο πρέπει να ολοκληρώσουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους και να καταθέσουν αντίγραφο του απολυτηρίου τους. Ένα επιπλέον παράδειγμα αποτελούν οι αιτήσεις υποψηφίων σπουδαστών που επιδεικνύουν εξαιρετική δυναμική επιτυχημένης ολοκλήρωσης του προγράμματος αλλά δεν πληρούν όλες τις απαιτήσεις εισαγωγής σχετικά με το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής και οι οποίοι μπορεί να γίνουν δεκτοί στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα υπό όρους. Στους σπουδαστές που γίνονται δεκτοί κατ’ αυτόν τον τρόπο δίνεται το χρονικό περιθώριο να ικανοποιήσουν πλήρως όλες τις εκκρεμείς προϋποθέσεις ώστε να επιτύχουν την άνευ όρων εισαγωγή τους και να συνεχίσουν επισήμως τις σπουδές τους.

Πολιτική κατά των διακρίσεων

Κάνουμε δεκτούς σπουδαστές ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής και εθνοτικής καταγωγής,  φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού, ηλικίας, θρησκεύματος, φυσικής αναπηρίας, ή της ιδιότητας του βετεράνου σε όλα τα δικαιώματα, προνόμια, προγράμματα και δραστηριότητες που παρέχονται ή είναι διαθέσιμα στους σπουδαστές. Δεν γίνεται καμία διάκριση βάσει φυλής, χρώματος, εθνικής και εθνοτικής καταγωγής, φύλου, γενετήσιου προσανατολισμού, ηλικίας, θρησκεύματος, φυσικής αναπηρίας ή της ιδιότητας του βετεράνου όσον αφορά στη διαχείριση των εκπαιδευτικών πολιτικών, των πολιτικών εισαγωγής, των προγραμμάτων υποτροφιών και χορήγησης δανείων, καθώς και στα αθλητικά ή άλλα προγράμματα του ιδρύματος.

To Hellenic American College, μπορεί, κατόπιν αιτήματος του Hellenic American University, να εξετάσει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρατίθενται στην αίτηση του υποψηφίου. Οι αποφάση επί της εισαγωγής του σπουδαστή στο εκάστοτε πρόγραμμα βασίζεται στην καλή πίστη και στις πληροφορίες που παρέχονται από τον υποψήφιο και που αναφέρονται στις συστατικές επιστολές. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε μία προσφορά για εισαγωγή ή να διακόψουμε τη διαδικασία εγγραφής, σε περίπτωση που, σε μεταγενέστερο στάδιο, αποκαλυφθεί ύπαρξη ψευδών δηλώσεων που υποβλήθηκαν ή σε περίπτωση απόκρυψης ή παράλειψης υποβολής ουσιωδών πληροφοριών.

Η Πολιτική Διατήρησης Αρχείων Σπουδαστών του Hellenic American University προστατεύει το απόρρητο των φακέλων και αρχείων των σπουδαστών. Η εν λόγω πολιτική συμμορφώνεται με τον Ομοσπονδιακό Νόμο για τα Οικογενειακά Εκπαιδευτικά Δικαιώματα και το Απόρρητο (FERPA) (20 U.S.C. § 1232G; 34 CFRPart 99).

Το Hellenic American College συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα των όρων του Νόμου Προστασίας Δεδομένων 2472/97 της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.