Φοιτητής του HAEC
Φοιτητής του HAEC

Το Hellenic American University κάνει δεκτές αιτήσεις σπουδαστών εκτός πτυχίου. Οι σπουδαστές εκτός πτυχίου (αποκαλούμενοι επίσης ειδικοί ή μη εγγεγραμμένοι σπουδαστές) επιδιώκουν συνολικά τη συλλογή ως και 30 διδακτικών μονάδων (περίπου 10 μαθήματα) χωρίς να επιδιώκουν την απόκτηση πτυχίου.

Οι υποψήφιοι σπουδαστές εκτός πτυχίου πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά ώστε να αξιολογηθεί η αίτησή τους:

  • Συμπληρωμένη αίτηση εισαγωγής στο πρόγραμμα
  • Προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (σε περίπτωση αίτησης για το διδακτορικό πρόγραμμα) από αναγνωρισμένο Κολλέγιο ή Πανεπιστήμιο με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον B (3.0)
  • Σφραγισμένους φακέλους με πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας από κάθε Κολέγιο/Πανεπιστήμιο (προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές)  που έχει φοιτήσει στο παρελθόν ο υποψήφιος σπουδαστής. Τα έγγραφα αυτά μπορεί να αποσταλούν απευθείας από το ίδρυμα που τα εξέδωσε ή να τα παραλάβει ο υποψήφιος σπουδαστής σε σφραγισμένο φάκελο και να τα υποβάλει μαζί με την αίτησή του. Ο σφραγισμένος φάκελος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έχει ανοιχθεί προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρο το πιστοποιητικό που περιέχει.
  • Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής
  • Μία ηλεκτρονική φωτογραφία
  • Αντίγραφο διαβατηρίου/δελτίου ταυτότητας του υποψηφίου

Αν ο εκτός πτυχίου σπουδαστής αποφασίσει στη συνέχεια να επιδιώξει την απόκτηση πτυχίου από το Hellenic American University, θα πρέπει να καταθέσει αίτηση μεταβολής της κατάστασής του και να προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την εξέταση της αίτησής του:

  • Έκθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (essay)
  • Δύο (2) συστατικές επιστολές
  • Τέλος αίτησης €50 ($50) (€100/$100 για το Διδακτορικό) που δεν επιστρέφεται

Η κατάσταση ενός σπουδαστή μπορεί να μεταβληθεί, από εκτός πτυχίου σε εγγεγραμμένο ή το αντίστροφο, μόνο μία φορά.  Οι σπουδαστές εκτός πτυχίου που μετατρέπονται σε εγγεγραμμένους σπουδαστές πρέπει να ακολουθούν τα προγράμματα για την απόκτηση πτυχίου που ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή που έγιναν δεκτοί ως κανονικοί σπουδαστές.