Το Κέντρο Γραπτού Λόγου παρέχει στους φοιτητές βοήθεια και καθοδήγηση για:

  • σύνταξη κειμένων ευρέος φάσματος, όπως ακαδημαϊκές εργασίες και έρευνες, επαγγελματικά έγγραφα (αναφορές, παρουσιάσεις, κείμενα για το διαδίκτυο ), εμπορική αλληλογραφία (emails, αιτήσεις εργασίας, υπομνήματα, πρακτικά)
  • ανάπτυξη δομής της έκθεσης (διατύπωση κεντρικής ιδέας, λειτουργία παραγράφων, οργάνωση επιμέρους ιδεών, συνοχή-συνεκτικότητα κειμένου)
  • σχεδιασμό επιστημονικής εργασίας
  • διεξαγωγή έρευνας με τη χρήση βιβλιοθηκών και ηλεκτρονικών πηγών πληροφοριών
  • σύνταξη βιογραφικών και συνοδευτικών επιστολών
  • αξιολόγηση βιβλιογραφικών αναφορών, διαχείριση πληροφοριών και παρουσίαση βιβλιογραφίας
  • επίλυση γλωσσικών προβλημάτων που αφορούν γραμματική, ορθογραφία, λεξιλόγιο, ορολογία

Ειδικότερα για μεταπτυχιακούς φοιτητές παρέχεται βοήθεια για:

  • παρουσιάσεις σε συνέδρια
  • συγγραφή πτυχιακών εργασιών