Το Hellenic American College και το Hellenic American University κάνουν δεκτούς σπουδαστές ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής και εθνοτικής καταγωγής, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, θρησκεύματος, φυσικής αναπηρίας, ή της ιδιότητας του βετεράνου σε όλα τα δικαιώματα, προνόμια, προγράμματα και δραστηριότητες που γενικά παρέχονται ή είναι διαθέσιμα στους σπουδαστές. Δεν γίνεται καμία διάκριση βάσει φυλής, χρώματος, εθνικής και εθνοτικής καταγωγής, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, θρησκεύματος, φυσικής αναπηρίας ή της ιδιότητας του βετεράνου στη διαχείριση των εκπαιδευτικών πολιτικών, των πολιτικών εισαγωγής, των προγραμμάτων υποτροφιών και χορήγησης δανείων, καθώς και στα αθλητικά ή άλλα προγράμματα του ιδρύματος, ή στην πρόσληψη, την προαγωγή, και άλλες πρακτικές απασχόλησης.

Το Hellenic American College διατηρεί το δικαίωμα να διερευνήσει για λογαριασμό του συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στην αίτηση που υποψήφιου σπουδαστή. Οι αποφάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών λαμβάνονται καλόπιστα βάσει των πληροφοριών που παρέχει ο υποψήφιος σπουδαστής και τα πρόσωπα που του δίνουν συστατική επιστολή. Αν αργότερα αποκαλυφθεί η ύπαρξη ψευδών δηλώσεων ή απόκρυψη ή παράλειψη βασικών πληροφοριών το ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά εισαγωγής ή να καταγγείλει την εγγραφή του σπουδαστή.

Προσωπικά Δεδομένα

Το Hellenic American College προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των σπουδαστών του, σε πλήρη συμμόρφωση με τον Ν. 2472/97 της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για τα προγράμματα που προσφέρονται σε συνεργασία με το Hellenic American University υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με την Πολιτική Φακέλου Σπουδαστή του Πανεπιστημίου, που βασίζεται στην Ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ και συγκεκριμένα την Πράξη για τα Οικογενειακά και Εκπαιδευτικά Δικαιώματα και την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (20 U.S.C. § 1232G; 34 CFR Part 99).