Το HAEC σε έργο της ΓΓΕΤ για προσωποποιημένες τουριστικές κρατήσεις με χρήση τεχνητής νοημοσύνης

15 Απριλίου 2021, 12:02 pm

Το HAEC σε έργο της ΓΓΕΤ για προσωποποιημένες τουριστικές κρατήσεις με χρήση τεχνητής νοημοσύνης

Tο Hellenic American Education Center συμμετέχει ως υπεργολάβος σε εγκεκριμένη πρόταση προς χρηματοδότηση από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας με τίτλο: “MyTravel: "Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Βέλτιστων Τουριστικών Κρατήσεων με Προσωποποιημένες Εκτιμήσεις Τιμών Κράτησης και Προτιμήσεις Χρηστών", της εταιρείας TWIN NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους και εκτελείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της ΓΓΕΤ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ.

Tο HAEC θα συμμετάσχει στην Ενότητα Εργασίας 3 του Έργου, στην «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Αλγορίθμων», με την χρήση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης, για την δημιουργία προσωποποιημένων τουριστικών προτάσεων προς τον τελικό χρήστη (καταναλωτή) σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες του.

Εικόνα: Το HAEC σε έργο της ΓΓΕΤ για προσωποποιημένες τουριστικές κρατήσεις με χρήση τεχνητής νοημοσύνης