Πληροφοριακή Παιδεία

Οι φοιτητές και οι καθηγητές όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων έχουν στη διάθεσή τους ψηφιακές πηγές έρευνας και εξειδικευμένα εργαλεία μελέτης που συστηματοποιούν και ενισχύουν την εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία. Για το σκοπό αυτό έχει συνταχθεί ειδικό εγχειρίδιο (Library Handbook) με οδηγίες και συμβουλές για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πηγών, εργαλείων και δυνατοτήτων της βιβλιοθήκης.

Εγχειρίδιο Βιβλιοθήκης

Το εγχειρίδιο αναλύει και εξηγεί τεχνικές και μεθόδους για τη βελτίωση της έρευνας, την αναβάθμιση της διδασκαλίας και τον εμπλουτισμό της παρεχόμενης γνώσης. Το εγχειρίδιο παρουσιάζει μέσω διαδοχικών βημάτων τη λειτουργία όλων των διαθέσιμων ερευνητικών εργαλείων και επιτρέπει στους χρήστες της βιβλιοθήκης να αξιοποιούν στο έπακρο τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες που αυτές παρέχουν.

Το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή και έντυπη μορφή.

Σεμινάρια Πληροφοριακής Παιδείας

Σεμινάρια πρόσβασης σε ψηφιακό υλικό οργανώνονται από τη βιβλιοθήκη σε εξαμηνιαία, κατ’ελάχιστον, βάση κατά τη διάρκεια εισαγωγής νέων φοιτητών. Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, η βιβλιοθήκη οργανώνει σεμινάρια (ομαδικά και ατομικά) κατόπιν σχετικού αιτήματος. Σκοπός των σεμιναρίων είναι η εξοικείωση των χρηστών με τις μεθόδους έρευνας, αξιολόγησης πληροφοριών, πληροφοριακών συστημάτων, αποτελεσματικής χρήσης βάσεων δεδομένων, ορθής χρήσης πληροφοριών κλπ.