Το Κέντρο Διδακτικής Αριστείας του Hellenic American University υποστηρίζει τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη του διδακτικού προσωπικού του ως ενημερωμένων και αποτελεσματικών παιδαγωγών. Μέσω των υπηρεσιών επιμόρφωσης, καθοδήγησης και συμβουλευτικής, το Κέντρο επιδιώκει να βελτιώσει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και να καλλιεργήσει έναν κοινό ενθουσιασμό για αριστεία στο διδακτικό προσωπικό του Hellenic American University.

Προώθηση και υποστήριξη της αριστείας στη διδασκαλία

Το Κέντρο επιτελεί την αποστολή του με τους κάτωθι τρόπους:

 • Παροχή καθοδήγησης, πόρων και πρακτικής βοήθειας στους καθηγητές καθώς εξερευνούν και χρησιμοποιούν νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτική τεχνολογία στη διδασκαλία τους.
 • Προώθηση και ενίσχυση κλίματος συνεχούς αυτοαξιολόγησης, μέσω του οποίου οι καθηγητές αξιολογούν και βελτιώνουν τις διδακτικές τους πρακτικές.
 • Δημιουργία και κοινή χρήση ενός αποθετηρίου πόρων γνώσης σχετικά με τη διδακτική και την αποτελεσματική μάθηση, την ανάλυση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, την αξιολόγηση και προσαρμογή ακαδημαϊκών ερευνών, τη μελέτη βιβλιογραφίας, την εφαρμογή προτύπων, τις τεχνικές σχεδιασμού μαθημάτων και άλλα συναφή.
 • Υποστήριξη εισαγωγής νέων εκπαιδευτικών μέσων, ψηφιακών και διαδραστικών περιβαλλόντων μάθησης, μέσων διδασκαλίας και τεχνολογιών αξιολόγησης μέσω εκπαίδευσης και καθοδήγησης.
 • Κοινή χρήση στρατηγικών και βέλτιστων πρακτικών για το σχεδιασμό δημιουργικής, κατάλληλης και αξιόπιστης αξιολόγησης της μάθησης των φοιτητών.

Υπηρεσίες και πόροι στην παιδαγωγική βελτίωση του διδακτικού προσωπικού

Το Κέντρο συνεργάζεται με την Πρύτανη και άλλα ακαδημαϊκά στελέχη για την εφαρμογή του Σχεδίου Παιδαγωγικής Βελτίωσης του Διδακτικού Προσωπικού του Hellenic American University. Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται σεμινάρια και καλές πρακτικές αλλά και ατομική καθοδήγηση.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια

Το Κέντρο προσφέρει ετήσιο πρόγραμμα σεμιναρίων επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπικού σε ευρύ φάσμα θεμάτων. Για την Άνοιξη του 2022, έχουν προγραμματιστεί τα ακόλουθα εργαστήρια:

Συμβουλές και ιδέες στο διδακτικό προσωπικό κάθε μήνα 

Το κέντρο παρέχει σε μηνιαία βάση συμβουλές στο διδακτικό προσωπικό αναφορικά με τη χρήση επιλεγμένων λειτουργιών των πλατφορμών για παιδαγωγικούς σκοπούς. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής έχουν γίνει προτάσεις παιδαγωγικού χαρακτήρα σχετικά με:

 • Τη δημιουργία και τη χρήση των Breakout Rooms
 • Την καταγραφή αναφορών χρήσης και την αξιολόγηση της συμμετοχής των φοιτητών
 • Την κοινοποίηση διδακτικού περιεχομένου κατά τη διάρκεια του μαθήματος και την παρακολούθηση της δραστηριότητας, της εκμάθησης, της συνεργασίας και της συμμετοχής των φοιτητών
 • Τη δημιουργία και την αξιοποίηση δημοσκοπήσεων για την ενίσχυση της συμμετοχής και την αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών
 • Τον τρόπο ανάθεσης και ελέγχου των εργασιών ώστε να αποτρέπεται οποιοδήποτε είδος σκόπιμης ή μη λογοκλοπής από τους φοιτητές κατά τη σύνθεση των εργασιών τους
 • Το πώς να ξεκινούν συζητήσεις, να προάγεται η αλληλεπίδραση, αλλά και η εποικοδομητική κριτική ανάμεσα στους φοιτητές
 • Το πώς να δημιουργούνται και να ανατίθενται εργασίες διαφορετικών ειδών, άρρηκτα συνδεδεμένες με κριτήρια βαθμολόγησης που εξασφαλίζουν δίκαιη, διαφανή και αποτελεσματική αξιολόγηση. 
Συστηματικές παρακολουθήσεις μαθημάτων και κατ’ ιδίαν εκπαιδεύσεις με τους διδάσκοντες 
 • Προσωπικό του Κέντρου παρακολουθεί μαθήματα στην τάξη ή ψηφιακά κατόπιν πρόσκλησης από τα μέλη του διδακτικού προσωπικού και/ή των διευθυντών των προγραμμάτων και προτείνει βελτιώσεις στη διδασκαλία, τις παιδαγωγικές μεθόδους και τον σχεδιασμό των μαθημάτων.
 • Επίσης, γίνονται συναντήσεις με το διδακτικό προσωπικό και το προσωπικό του κέντρου όπου συζητούνται θέματα που αφορούν στα μαθήματά τους, στον σχεδιασμό διαδραστικών δραστηριοτήτων, στη δημιουργία και εφαρμογή προτύπων για τη διεξαγωγή τεστ και εξετάσεων μέσω ψηφιακής επιτήρησης, και άλλα. 
Ανοιχτά Workshops 
 • Workshop που απευθυνόταν σε επαγγελματίες του χώρου της διδασκαλίας διοργανώθηκε τον Απρίλιο, γύρω από τεχνικές, στρατηγικές και μεθόδους για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των φοιτητών. Το συγκεκριμένο workshop είχε περισσότερους από 60 συμμετέχοντες.
 • Ένα επιπλέον workshop πρόκειται να πραγματοποιηθεί τέλος Ιουνίου σχετικά με την εξ αποστάσεως διδασκαλία και τη διεξαγωγή ψηφιακών εξετάσεων. 
Εξωτερική αξιολόγηση της παιδαγωγικής του σχεδιασμού μαθημάτων και της αποτελεσματικότητας  Το Κέντρο θα συμμετάσχει στο Exemplary Course Program (ECP) που εισήγαγε σε παγκόσμια κλίμακα η Blackboard. Το ECP ξεκίνησε το 2000 έχοντας ως σκοπό τον εντοπισμό και την εξάπλωση βέλτιστων πρακτικών για τον σχεδιασμό μαθημάτων υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Πυρήνας του προγράμματος είναι το Exemplary Course Rubric (ECR) που καθορίζει τα κομβικά χαρακτηριστικά των μαθημάτων υψηλής ποιότητας, στο πλαίσιο των Course Design, Interaction and Collaboration, Assessment, και Learner Support. Το ECR προσφέρεται υπό την άδεια Creative Commons και στόχος είναι τα πανεπιστήμια να το χρησιμοποιούν εντάσσοντας και προσαρμόζοντας το στις δικές τους ανάγκες και κριτήρια αναφορικά με σχεδιασμό μαθημάτων υψηλών προδιαγραφών. 

Ατομικές συναντήσεις με το προσωπικό του Κέντρου

Το προσωπικό του Κέντρου συναντάται ατομικά με το διδακτικό προσωπικό και προσφέρει υποστήριξη σε παιδαγωγικά και μεθοδολογικά ζητήματα που αφορούν στον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού υλικού, την αξιολόγηση των ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων έως και την προώθηση της ενεργούς και ισότιμης συμμετοχής των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το προσωπικό συνδράμει επίσης τους καθηγητές στην προετοιμασία διδακτικών βίντεο (video eLectures) μέσω των οποίων οι φοιτητές αποκτούν στοχευμένες γνώσεις, και εμβαθύνουν στην μελέτη της διδακτικής ύλης ενισχύοντας την αυτόνομη μάθηση.

Συμμετοχή σε μαθήματα

Οι διδάσκοντες μπορούν να ζητήσουν την παρακολούθηση μαθήματος τους (peer observation) ώστε να λάβουν πρόσθετη παιδαγωγική υποστήριξη και πρακτικές προτάσεις βελτίωσης.

Επισκέπτες ομιλητές

Το Κέντρο προσκαλεί επιστήμονες εκτός του ιδρύματος να διοργανώσουν εργαστήρια που απευθύνονται στο διδακτικό προσωπικό, τους φοιτητές και το προσωπικό.